REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-AMPLIO.PL

 

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

REKLAMACJA – oznacza związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

SKLEP -oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową sklep-amplio.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właścicielkę sklepu internetowego sklep-amplio.pl – Anitę Ćwioro, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AMPLIO Anita Ćwioro z siedzibą w Bochni przy ul. Legionów Polskich 24/43 (kod pocztowy: 32-700 Bochnia), posługującą się numerem NIP 8681840141, numerem REGON 122764830, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej sklep-amplio.pl

 

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. 1. Przedmiotem działalności Sklepu sklep-amplio.pl jest handel detaliczny produktami, w tym sprzętem rehabilitacyjno-ortopedycznym oraz ziołami, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 2. 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

 1. a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

  1. b) połączenie z siecią internet,

  2. c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

  3. d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

  4. e)czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 2. 3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

 3. 4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie sklep-amplio.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §9 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

 4. 5. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).

 5. 6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklep-amplio.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 6. 7. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

 7. 8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 8. 9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 9. 10. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

 2. 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

 3. 3. W celu utworzenia konta w Sklepie, kliknąć należy na pole z napisem „Zaloguj”, następnie podać adres poczty elektronicznej i kliknąć na pole z napisem „Utwórz konto”. Po przejściu do podstrony z formularzem rejestracyjnym uzupełnić należy puste pola dotyczące danych osobowych i kliknąć na pole z napisem „Zarejestruj się”.

 4. 4. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych:

 1. a) imienia,

 2. b) nazwiska,

 3. c) adresu e-mail,

 4. d) hasła.

 1. 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym sklep-amplio.pl zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika od Usługodawcy wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie założenia konta w Sklepie (nadanej po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj się”). Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.

 2. 6. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową sklep-amplio.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 2. 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

 1. a) za pomocą konta w sklepie,

 2. b) telefonicznie,

 3. c) pocztą elektroniczną.

  1. 3. W wypadkach, o których stanowi ust. 2 pkt b i c niniejszego paragrafu, konieczne jest podanie danych osobowych wymienionych w ust. 3 niniejszego Regulaminu.

  2. 4. W celu złożenia w sklepie zamówienia za pomocą konta, należy:

 4. - po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru (poprzez najechanie kursorem na jego zdjęcie) kliknąć na pole z napisem „Dodaj do koszyka”, aby umieścić w ten sposób towar w wirtualnym koszyku;

 5. - kliknąć na widoczny w prawym górnym rogu strony sklep-amplio.pl znak graficzny koszyka, aby przejść do podstrony z danymi dotyczącymi nazwy, ceny i liczby zamówionych towarów;

 6. - kliknąć na pole z napisem „Dalej”, aby zalogować się bądź przejść do podstrony z rubrykami dotyczącymi danych teleadresowych;

 7. - po zalogowaniu się bądź uzupełnieniu danych teleadresowych zatwierdzić je klikając na pole z napisem „Zapisz”;

 8. - potwierdzić adres wysyłki oraz dane do paragonu bądź faktury klikając na pole z napisem „Dalej”;

 9. - wybrać opcję dostawy i zatwierdzić ją ponownie klikając na pole z napisem „Dalej”;

 10. - wybrać metodę płatności;

 11. - przekazać treść zamówienia Sprzedawcy poprzez kliknięcie na pole z napisem „Potwierdzam zamówienie”.

 1. 5. Dane teleadresowe, których podanie jest niezbędne, aby prawidłowo złożyć zamówienie, są następujące:

 1. a)adres korespondencyjny,

 2. b) kod pocztowy,

 3. c) miasto,

 4. d) kraj,

 5. e) nr telefonu,

 6. f) firma (w przypadku Użytkownika składającego zamówienie w ramach działalności gospodarczej).

 1. 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika, który złożył zamówienie, wiadomości e-mail od Sprzedawcy zawierającej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 2. 7. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować

 1. się ze Sprzedawcą telefonicznie na nr 695 093 208 bądź drogą mailową na adres biuro@sklep-amplio.pl.

 2. 8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

 3. 9. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. a) gotówką za pobraniem;

 2. b) przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 3. c) przedpłata za pomocą systemu „transferuj.pl”.

 1. 10. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy, na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem, prowadzony jest przez bank Alior Bank SA pod numerem 56 2490 0005 0000 4500 3868 8208, a także zaleca podanie w tytule przelewu nazwy zakupionego towaru.

 2. 11. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy. Maksymalny czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy wynosi 5 dni roboczych, jednak w praktyce w większości przypadków wynosi 1 dzień roboczy. W sytuacji, jeśli czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy będzie dłuższy niż 1 dzień roboczy, Użytkownik zostanie o tym poinformowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Maksymalny czas dostawy wynosi natomiast do 7 dni.

§5. Dostawa towaru

 1. 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo zajmujących się transportem drogowym towarów bądź usługami pocztowymi i powszechnymi): Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej „K-ex”.

 2. 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

 3. 3. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie są następujące:

 1. a) firma kurierska „K-ex” przy wyborze płatności przelewem – 10,00 zł,

 2. b) firma kurierska „K-ex” przy wyborze płatności przy odbiorze przesyłki – 12,00 zł,

 1. c) list polecony  (Poczta Polska) przy wyborze płatności przelewem – 8 zł,

 2. d) przesyłka pobraniowa (Poczta Polska) przy wyborze płatności przy odbiorze przesyłki – 10,00 zł.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 2. 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres biuro@sklep-amplio.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj.

 3. 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.

 4. 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

 6. 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. 7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

 1. przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 2. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 4. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 6. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 7. h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 8. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 9. j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 10. k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 11. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 12. m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

§7. Reklamacje towarów

 1. 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

 1. 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 693 126 366, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu, pocztą elektroniczną na adres: biuro@sklep-amplio.pl).

 2. 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

 3. 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 Regulaminu.

 4. 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

 5. 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

 6. 7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 7. 8. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

 8. 9. Gwarancja, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

§8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

 1. 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§9. Postanowienia końcowe

 1. 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

 2. 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

 3. 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

 4. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).

 5. 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 6. 6. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

 1. 7. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 2. 8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://sklep-amplio.pl/content/3-Regulamin i dokonanie wydruku.

 3. 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.


Na górę